Wiadomości z tagiem Andrzej Pietras  RSS
Beata Kozidrak zakochana. By??y m??? cieszy si? jej szcz???ciem

26.02.2021 23:59

Beata Kozidrak niedawno og??osi??a ca??emu ??wiatu, ??e zn??w si? zakocha??a. Nie wiadomo, kto zdoby?? serce wokalistki zespo??u Bajm. Co o nowym m???czy??nie w ??yciu by??ej ??ony s?dzi Andrzej Pietras?

Źródło: plejada.pl

Beata Kozidrak i Andrzej Pietras dawno nie byli tak szcz???liwi. Dosz??o do prze??omowego wydarzenia

28.01.2021 13:40


Beata KozidrakBeata Kozidrak i Andrzej Pietras maj? niema??y pow??d do ??wi?towania. Po miesi?cach oczekiwania dosz??o do prze??omowego wydarzenia. Co si? sta??o? Beata Kozidrak i Andrzej Pietras przez prawie 40 lat tworzyli zgrane ma????e??stwo. Zwi?zali si? ze sob? nie tylko prywatnie, ale i zawodowo ?? razem wsp????tworzyli BAJM. Ich relacja nie przetrwa??a jednak kryzysu. Dawni zakochani zdecydowali si? [??]

Źródło: jastrzabpost.pl

??ona S??awomira ??wierzy??skiego o zawieszeniu dotacji z ministerstwa: je??li zostan? wycofane, to trudno

15.11.2020 17:59

Piotr Gli??ski og??osi??, ??e beneficjenci Funduszu Wsparcia Kultury nie otrzymaj? na razie pieni?dzy. Decyzja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wzbudzi??a fal? komentarzy w sieci, a swoje rozczarowanie og??osi??o wielu artyst??w. - To pieni?dze nie dla mnie, ale dla 40 os??b, kt??re graj? na koncertach i pracuj? przy ich organizacji - powiedzia?? Plejadzie Andrzej Pietras, zapytany o szum wok???? zawieszenia wyp??at z FWK. W podobnym tonie wypowiedzia??a si? Renata ??wierzy??ska z zespo??u Bayer Full.

Źródło: plejada.pl

Beata Kozidrak oficjalnie komentuje sw??j zwi?zek. Rozsta??a si? z partnerem? Teraz wszystko ju?? jasne

13.07.2020 14:20


Beata KozidrakBeata Kozidrak rozsta??a si? z partnerem? To koniec wielkiej mi??o??ci? Gwiazda skomentowa??a plotki w rozmowie z Twoim imperium. Co powiedzia??a? Beata Kozidrak i Andrzej Pietras byli ma????e??stwem. Doczekali si? dw??ch c??rek, Katarzy oraz Agaty. Tworzyli duet zar??wno w ??yciu prywatnym, jak i zawodowym, dzia??aj?c w zespole Bajm. Po latach mi?dzy ma????onkami co?? zacz???o si? psu?. Stwierdzili, ??e [??]

Źródło: jastrzabpost.pl

Beata Kozidrak oficjalnie o swojej ksi???ce. Zdradzi??a, ile b?dzie o jej rozstaniu

20.04.2020 15:30


Beata Kozidrak, Andrzej PietrasBeata Kozidrak wydaje ksi???k?. Jakie smaczki znajd? si? w biografii gwiazdy? Ju?? wiemy, czy artystka poruszy w?tki z ??ycia prywatnego. Andrzej Pietras powinien si? ba?? Beata Kozidrak ma za sob? trudny okres. Wokalistka 3 lata temu rozwiod??a si? z m???em, kt??ry by?? r??wnie?? jej menad??erem. Nie by??o to ??atwe rozstanie, bo para sp?dza??a ze sob? [??]

Źródło: jastrzabpost.pl

Beata Kozidrak i Andrzej Pietras: Ich paryskie dni i noce

15.03.2020 5:30


Stolica Francji to dla nich szczeg??lne miejsce, pe??ne ciep??ych wspomnie??, romantycznych gest??w. Niedawno zn??w si? tam wybrali. Z tej podr????y wr??cili odmienieni.

Źródło: www.pomponik.pl

To zdj?cie Kozidrak nie jest przypadkowe! Sp??ywaj? gratulacje

28.11.2019 18:00


Mimo i?? formalnie Beata Kozidrak (59 l.) i Andrzej Pietras (65 l.) nie s? ju?? razem, wszystko wskazuje na to, ??e zn??w maj? si? ku sobie. Na nowych zdj?ciach wokalistka wygl?da na bardzo szcz???liw?.

Źródło: www.pomponik.pl

Beata Kozidrak w ??a??obie. Zmar??a bliska jej osoba. Gwiazda zamie??ci??a poruszaj?cy wpis

10.10.2019 21:39


Beata Kozidrak i Andrzej Pietras s? pogr???eni w ??a??obie. Kilka dni temu zmar??a siostra za??o??yciela Bajmu, El??bieta Ondra. Nasta?? bardzo ci???ki czas dla wokalistki. Beata Kozidrak i Andrzej Pietras stracili osob?, kt??ra by??a bardzo bliska ich sercu. Zalewie kilka dni temu odesz??a El??bieta Ondra. Kobieta by??a siostr? za??o??yciela zespo??u Bajm. Pietras osobi??cie przekaza?? smutn? wiadomo??? mediom. [??]

Źródło: jastrzabpost.pl

Beata Kozidrak jest w ??a??obie. Zmar??a bliska jej osoba

10.10.2019 17:59

Beata Kozidrak i Andrzej Pietras prze??ywaj? smutne chwile. Kilka dni temu zmar??a El??bieta Ondra, siostra za??o??yciela zespo??u Bajm, w kt??rym ??piewa Kozidrak. "Ela wymy??li??a nazw? naszego zespo??u" - zauwa??y?? Pietras, przekazuj?c smutn? nowin? mediom.

Źródło: plejada.pl

Nikt nie chce kupi? domu Kozidrak i Pietrasa. Byli ma????onkowie z b??lem podj?li t? decyzj?

05.06.2019 5:28


Dom w okolicach Lublina stoi i niszczeje. Beata Kozidrak (59 l.) i Andrzej Pietras (67 l.) musieli podj?? pewn? decyzj?...

Źródło: www.pomponik.pl

reklama
Kontakt z nami